Viguen

Shokoofeha

Date Added July 11, 2013 Buy from iTunes Lyrics 21K Plays
شكوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

شكوفه های بی قرار روز آفتابی
به صبا بوسه دهند بالب سرخابی

ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

دلداد بلبل دارد سخنها
آراید از ساز و سخن بزم چمنها
پروانه در بزم طرب آمده تنها
باد بهاری با بیقراری
شكوفه پرپر كند و لاله پریشان
به هر طرف دست صبا گشته گل افشان

شكوفه میرقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
عطر جان پرور گل می برد هوشم
نغمه ی مرغ چمن كرده خاموشم

ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

شكوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
شكوفه های بیقرار روز آفتابی
به صبا بوسه دهند بالب سرخابی

ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد
آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

Related

Top Music

Loading...

Trending Now