Soheila Golestani - Makon Faramoosham

Soheila Golestani

Makon Faramoosham

Lyrics: Bijan Torghi
Music: Dr. Jahanshah Boroomand
Arrangement: Babak Shahraki