Shajarian - Astane Janan

Astane Janan

Shajarian


آستان جانان

استاد شجریان

223K Plays Lyrics Date Added: July 2, 2023
راهی بزن که آهی
راهی بزن که آهی
بر سـاز آن توان زد
شعری بخوان که با آن
شِعری بخوان که با آن
رطل گـِران توان زد
شد رهزن سلامت زُلف تو
وین عجب نیست
شد رهزن سلامت زُلف تو
وین عجب نیـست
گَر راهـزن تو باشی
صد کاروان توان زد
صد کاروان توان زد
شد رهزن سلامت زُلف تو
وین عجب نیست
گَر راهزن تو باشی
صد کاروان توان زد
صد کاروان توان زد

بر آستان جانان
گَر سر توان نهادن
بر آستان جانان
گَر سر توان نهــادن
گُلبانگ سربلندی
گُلبانگ سربلندی
بر آسمـان توان زد
درویش را نباشد
برگ سرای سُلطان
درویش را نباشد
برگ سرای سُلطان
ماییم و کهنه دَلقی
ماییم و کهنه دَلقی
که آتش در آن توان زد
که آتش در آن توان زد
قد خمیده ما
سهلت نماید امّا
بر چشم دشمنان
تیر از این کمان توان زد
بر چشم دُشمنان
تیر از این کَمان توان زد


استاد شجریان
آستان جانان

Related

Top Songs

Loading...