Recent Posts

دلنوشته احساسی همایون شجریان در چهلمین روز درگذشت استاد

همایون شجریان در چهلمین روز درگذشت استاد محمدرضا شجریان مطلبی منتشر کرد.

همایون شجریان در چهلمین روز درگذشت استاد محمدرضا شجریان نوشت: “منزل پدر که می رفتم، بر‌ حسب عادت و علاقه با سازهایی که در خانه بود کلنجار می‌رفتم و او با همان لبخند‌ مخصوص به خود که انگار می گفت “هنوز هم پی بازی گوشی هستی بابا” نگاه می کرد.‌ اکنون چهل روز گذشته است و پر آوازم شکسته است بابا
اگر اجازه دهی با همان پنجه های الکن و مضرابهای ناتوانم، با عاشقانت همراه شوم
بگذار برایت بچگی کنم، شاید برایم لبخند بزنی.
به یاد آن روزها که آرام جانم بودی …
بزرگان نیر می‌بخشند به احساس ❤