Yashar Aj - Harf Nemizadam

Yashar Aj

Harf Nemizadam

Lyrics: Davood Rahmatollahi
Music Producer: Yashar Aj
Photography: Mani Ashtiani
Cover: Raytagraph