Sina Sarkesh - Khoda

Sina Sarkesh

Khoda

Lyrics: Sina Sarkesh
Melody: Sina Sarkesh
Mix & Mastering: Mohammad Shafie

Instagram Page