Rastin Vaghari - Ye Kari Kon

Rastin Vaghari

Ye Kari Kon

Lyrics: Matin Karimi
Arrangement: Ebrahim Ranjkesh