Parham Ebrahimi - Panjere

Parham Ebrahimi

Panjere

Lyrics: Bahman Oshagh
Music: Parham Ebrahimi
Arragenemet: Parham Ebrahimi
Piano: Navid Javadi
Setar , Ava: Reza Golmohamamdi