Khashayar Nikravesh - Dastaye Sard

Khashayar Nikravesh

Dastaye Sard

Lyrics: Khashayar Nikravesh
Music: Khashayar Nikravesh
Arrangement: Ali Rahmani