Khashyar Nikravesh - Bazi Nist

Khashyar Nikravesh

Bazi Nist

Lyrics: Farhad Jeyedi
Music: Farhad Jeyedi
Arragement: Ali Rahmani