Hamid Reza Tatina - Deldari

Hamid Reza Tatina

Deldari

Lyrics: Elmira behshti
Music: Anoshravan Tagahvi
Arrangement: Anoshravan Tagahvi
Cover Art: Amir Sayyadi