Delkash Band - Zendane Shabe Yalda (Tasnif)

Delkash Band

Zendane Shabe Yalda (Tasnif)

Vocal: Ali Rezaei
Lyrics: Hoshang Ebtehaj (Sayeh)
Music: Arash Behdarvandan